Masz pytania? +48 511 251 618 kontakt@szkolamatmy.pl

Regulamin

Challenge Eight - ogólnopolski konkurs matematyczny przygotowujący do Egzaminu Ósmoklasisty

Konkurs jest organizowany w ramach projektu Challenge Eight, w którego skład wchodzą również książka „Challenge Eight – 10 arkuszy próbnych” oraz ogólnopolski kurs online prowadzony przez Krzysztofa Rusaka, właściciela Szkoły Matmy.

 

§ 1
Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu Challenge Eight jest KRMT Krzysztof Rusak NIP 7123259153, zwana dalej „Szkoła Matmy”.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych w całej Polsce.
 3. Zadania konkursowe przygotowane są przez organizatora konkursu i zakazane jest ich udostępniane osobom, które nie biorą udziału w konkursie.
 4. Zakres materiału obowiązujący podczas konkursu zbieżny jest z zakresem materiału CKE na Egzamin Ósmoklasisty z matematyki.
 5. Organizator konkursu zobowiązuje się do dostarczenia materiałów konkursowych w postaci plików PDF na adres mailowy nauczyciela zgłaszającego udział danej szkoły w konkursie. Zgłaszając szkołę do konkursu nauczyciel wyraża zgodę na przesłanie materiałów na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy oraz komunikację związaną z konkursem oraz projektem Challenge Eight.
 6. Każda szkoła, która bierze udział w konkursie reprezentowana jest przez wybranego nauczyciela, który odpowiedzialny jest za zgłoszenie szkoły do konkursu, nadzór nad jego poprawnym przebiegiem, uiszczenie opłaty za udział w konkursie oraz przesłanie uzupełnionych przez uczestników konkursu kart odpowiedzi.
 7. Nauczyciel odpowiedzialny za zgłoszenie szkoły zobowiązany jest do wydrukowania otrzymanych materiałów w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników konkursu.
 8. Termin, w którym odbywa się konkurs przypada na pierwszy tydzień po Świętach Wielkanocnych, w roku 2024 będzie to 03 – 05.04.2024. Szkoły biorące udział w konkursie Challenge Eight zobowiązują się do ustalenia jednego terminu w dniach 03 – 05.04.2024, w którym wszyscy uczestnicy konkursu z danej szkoły wezmą udział.
 9. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 10 uczniów z danej szkoły, zgłoszenie placówki poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.szkolamatmy.pl do 31.03.24, uiszczenie opłaty za każdego zgłoszonego uczestnika konkursu.
 10. Opłata za każdego uczestnika konkursu wynosi 12 zł i powinna zostać uiszczona jednym przelewem na konto organizatora maksymalnie w ciągu 2 dni po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zapisu. Jeśli płatność za uczestnictwo nie zostanie dokonana zgłoszenie uznaje się za nieważne. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca Nauczycielowi wpisowe w wysokości 13 zł od testu, z czego 1 zł zostaje dla szkoły na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz wysyłki.
 11. Opłaty za konkurs należy dokonać na konto:
  KRMT Krzysztof Rusak “Szkoła Matmy”
  48102011690000830202984730
 12. W tytule przelewu należy podać: „Nazwa Szkoły – konkurs Challenge Eight”.
 13. Organizator na życzenie szkoły wystawia faktury VAT.
 14. Opłata za uczestnictwo w konkursie nie podległa zwrotowi.
 15. Uzupełnione karty odpowiedzi powinny zostać przesłane w szczelnie zamkniętej kopercie listem poleconym Pocztą Polską na adres: Szkoła Matmy ul. Sztuk Pięknych 4/94, 01-255 Warszawa. Maksymalny termin przesłania kart odpowiedzi to 07.04.2024.
 16. Organizator zobowiązuje się do przekazania 10% dochodu ze zorganizowanego konkursu na wybrany przez niego cel charytatywny.

 

§ 2
Informacje na temat przebiegu konkursu

 1. Czas trwania konkursu wynosi 70 minut (na sam konkurs) + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 2. Konkurs jest testem jednokrotnego wyboru. Złożony jest z 35 zadań z czterema odpowiedziami “ABCD”, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za każdą błędną odpowiedź uczestnik traci 0,5 punktu. Za brak odpowiedzi uczestnik nie otrzymuje żadnych punktów.
 3. Nauczyciel (nauczyciele) nadzorujący przeprowadzenie konkursu w danej szkole zobligowani są do upewnienia się, że wszyscy uczestnicy konkursu nie posiadają podczas pisania żadnych dodatkowych pomocy, np. książek, zeszytów, telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych.
 4. Uczestnicy konkursu nie mogą korzystać z kalkulatora oraz porozumiewać się z innymi osobami.
 5. Nauczyciel (nauczyciele) nadzorujący przeprowadzenie konkursu w danej szkole zobligowani są do upewnienia się, że każdy z uczestników konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie.
 6. W przypadku podejrzenia o naruszenie postanowień niniejszego regulaminu organizator skontaktuje się bezpośrednio ze szkołą w celu wyjaśnienia zaistniałych podejrzeń.
 7. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje po jednej sztuce karty z zadaniami konkursowymi oraz karty odpowiedzi. Ponadto każdy uczeń powinien otrzymać od nauczyciela odpowiednią liczbę czystych kartek A4 służących jako miejsce do rozwiązywania zadań.
 8. Nauczyciel nadzorujący przebieg konkursu zobligowany jest do zebrania kart odpowiedzi od każdego uczestnika konkursu i umieszczenie ich w kopercie, w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają dostępu uczniowie.
 9. Nauczyciel nadzorujący przebieg konkursu nie może w żaden sposób pomagać uczestnikom konkursu podczas jego trwania.
 10. Uczestnik konkursu powinien zakodować (wielkimi literami) swoją kartę odpowiedzi przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań według poniższego schematu:
 11. Pierwsze cztery litery nazwy miejscowości, w której znajduje się szkoła – numer szkoły – litera przyporządkowana do jego klasy – numer z dziennika.

  Przykład 1:
  Uczennica Szkoły Podstawowej nr 17 w Bombolewie, uczęszczająca do klasy 8B, o numerze w dzienniku 9: BOMB-17-B-9
  Przykład 2:
  Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Agarze, uczęszczający do klasy 8 (jedyna klasa 8 w tej szkole), o numerze w dzienniku 13: AGAR-1-13

  Jeśli szkoła nie posiada numeru nauczyciel zgłaszający szkołę do konkursu powinien skontaktować się z organizatorem konkursu mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia indywidualnego kodu szkoły.
 12. Każdy uczeń powinien zaznaczyć odpowiedzi do zadań na zakodowanej wcześniej karcie odpowiedzi poprzez wstawienie (czarnym lub niebieskim długopisem) X w polu odpowiadającym wskazywanej odpowiedzi. Błędnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik powinien zaznaczyć kółkiem, a następnie zamalować drugą (poprawną odpowiedź). Maksymalna liczba „kółek” na jednej karcie to 4, każda następna poprawiona odpowiedź po czwartej nie będzie brana pod uwagę.

 

§ 3
Nagrody za uczestnictwo w konkursie

 1. Każdy uczestnik konkursu oraz nauczyciel zgłaszający szkołę do konkursu otrzymuje w ramach nagrody za uczestnictwo w konkursie książkę “Challenge Eight – 10 arkuszy próbnych” o wartości 36,99 zł, w postaci ebooka. Książka autorstwa Krzysztofa Rusaka spotyka się z bardzo dobrymi opiniami nauczycieli oraz uczniów, jest pomocna w treningu i nauce przed Egzaminem Ósmoklasisty. Książka zostanie przesłana na adres mailowy nauczyciela zgłaszającego szkołę do konkursu. Nauczyciel zgłaszający szkołę do konkursu powinien udostępnić książkę każdemu uczestnikowi konkursu. Książka nie może zostać udostępniona osobom, które nie brały udziału w konkursie.
 2. Oprócz nagród książkowych organizator przewiduje 10 nagród rzeczowych w postaci vouchera do sieci Empik oraz dyplomu dla 10 uczestników konkursu, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez większą niż 10 liczbę osób organizator prześle do szkół, do których uczęszczają te osoby, dodatkowy test służący wyłonieniu 10 najlepszych uczestników konkursu. Test dodatkowy może mieć nieco inną formę.
 4. Każda szkoła, która wzięła udział w konkursie otrzyma do końca kwietnia 2024 podsumowanie wyników konkursu wraz z rankingiem uczestników oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi odpowiedzi na każde z pytań. Podsumowanie to będzie bardzo pomocne w przygotowaniu uczniów do oficjalnego Egzaminu Ósmoklasisty, wskaże najbardziej problematyczne zadania wśród ósmoklasistów z całej Polski.
 5. Każdy nauczyciel odpowiedzialny za zgłoszenie szkoły do konkursu oraz szkoła biorąca udział w konkursie otrzyma certyfikat (podziękowanie) potwierdzający uczestnictwo w konkursie, który zostanie przesłany pocztą na adres szkoły.
 6. Każda szkoła otrzyma cyfrowy certyfikat uczestnictwa w konkursie Challenge Eight, który będzie mogła w łatwy sposób udostępnić na swojej stronie internetowej lub social mediach. Na social mediach organizatora zostanie udostępniona lista szkół, które wzięły udział w konkursie.
 7. Nagrody rzeczowe dla 10 uczestników konkursu, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów, zostaną przesłane do szkół do końca maja 2024 r.

 

§ 4
Pozostałe informacje

 1. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać do 4 tygodni po otrzymaniu przez szkołę wyników, po tym czasie materiały konkursowe zostaną zniszczone.
 2. Błędne uzupełnienie karty odpowiedzi przez uczestnika konkursu nie jest podstawą do reklamacji.
 3. Udostępnianie materiałów konkursowych osobom, które nie brały udziału w konkursie jest zabronione przez organizatora. Szkoła, która złamie zapis, zostanie zdyskwalifikowana.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach do dyskwalifikacji szkoły.
 5. Rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu oraz udostępnienie jego wizerunku na social mediach organizatora w celach marketingowych.
 6. Osoba zgłaszająca szkołę do udziału w konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych Szkoły Matmy.
 7. Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem i instrukcją, która będzie przesłana wraz z materiałami konkursowymi. W przypadku zmian w regulaminie każda szkoła, która zgłosiła swój udział w konkursie, zostanie o nich poinformowana drogą mailową, na adres wskazany przez nauczyciela zgłaszającego szkołę. Na stronie www.szkolamatmy.pl znajduje się aktualny regulamin konkursu Challenge Eight.

 

Kontakt

ul. Sztuk Pięknych 4
01-255 Warszawa

+48 511 251 618

kontakt@szkolamatmy.pl

Masz pytanie? Napisz do nas!

Zajęcia prowadzone są dla uczniów i uczennic z całej Polski przy wykorzystaniu Microsoft Teams oraz tabletu graficznego. Dzięki nietypowym metodom prowadzenia zajęć, które w dużej mierze angażują uczniów oraz bardzo dobrej komunikacji i atmosferze forma online jest równie skuteczna jak lekcje "na żywo". Potwierdzają to opinie setek uczniów i ich rodziców.